ჯანდაცვის პროგრამები

ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამა

ომის ვეტერანთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ომის ვეტერანებს სთავაზობს: • ექიმ-სპეციალისტ(ებ)თან კონსულტირებას;

რეფერალური მომსახურება

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით. ასევე სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაწესებულებებში მყოფ მძიმე და განუკურნებელი სენით დაავადებულ...

დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია

პროგრამის მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. პროგრამის მოსარგებლეები არიან თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებული და/ან ორგანოგადანერგილი საქართველოს...

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდა 2013 წლის 28 თებერვლიდან. პროგრამის მიზანია, ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე საქართველოს მოსახლეობისათვის შექმნას ფინანსური უზრუნველყოფა